اهداف
-اختصاص يك درصد از در آمد بصورت مستقيم براي آزاد سازي زندانيان غير عمد
-اختصاص تخفيف براي خانواده هايي كه مهريه زير ١٤ سكه دارند. مادامالعمر . جهت جا انداختن فرهنگ مهريه پايين
-اختصاص تخفيف ويژه براي خانواده هايي كه يا رضايت از اعدام شخصي جلوگيري كردند بصورت مادامالعمر
-بكار گيري زندانيان غير عمد در شعب مختلف رستوران در سراسر نمايندگي ها
-ايجاد كارآفريني براي زندانيان در ديگر حوزه هاي كسب و كار با درآمد رستوران
-محلي براي جمع آوري كمك هاي مردمي براي زندانيان
-اميد به زندانيان براي ادامه زندگي از زندان
-تغيير نگرش جامعه نسبت به قشر زنداني
-تاسيس حداقل ٣٠ شعبه ثابت و صدها شعبه صيار در تمام شهرهاي كشور و ايجاد اشتغال براي زندانيان