ثبت شکایات :
Cell16f@gmail.com
و دایرکت اینستاگرام
@cell_food